1. Indgåelse af aftalen

Ved ordreafgivelse modtager kunden en ordrebekræftelse pr. mail, som opsummerer produktet, som kunden har købt.
Aftalen er bekræftet og godkendt fra kundens side, når kunden har gennemført betaling via hjemmesiden.

2. Handlingsplan og redskaber

Efter ordren er godkendt, vil kunden modtage en mail fra Klikko med handlingsforløb over ordren.

3. Kvalitet og ændringer

Klikko ApS leverer kun links fra sider, som er ejet af Klikko ApS, og som er danske sider. Ahrefs Domæne Rating 30+ tælles fra det øjeblik, bestillingen forekommer. Klikko kan ikke garantere, at domæner altid vil have en Ahrefs Domæne Rating 30+, da det ikke er noget, som Klikko styrer.
Når links først er leveret, så ændres der ikke på linksene.
Såfremt kunden gerne vil have ændringer på sine links, vil Klikko fakturere evt. timeforbrug forbundet med det. Timeprisen er 750 kr./t, og kunden får altid et estimat på tidsforbrug til godkendelse, inden Klikko igangsætter arbejdet.

4. Fortrolighed, opbevaring og udlevering af data

4.1 Parterne skal under og efter samarbejdet behandle al viden om hinanden fortroligt, og udvise ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om modpartens forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af aftalen. Ved indgåelse af en aftale med Klikko ApS, accepterer kunden at blive benyttet som simpel reference.

4.2 Klikko ApS opbevarer kontrakter, rapporter og efter Klikko’s skøn anvendt materiale hertil, i 3 måneder efter leveringen. I denne periode udleverer Klikko efter anmodning, kopi af opbevaret materiale til kunden, forudsat at Klikko ApS ikke har forfaldne krav mod kunden.

4.3 Udlevering af vores produktdata og information om arbejdsprocesser til kunder er forbeholdt kunder og må ikke videregives til 3. part, som anses for værende konkurrerende forretning.

5. Løbetid, fakturering og opsigelse

5.1 Indgået aftale med Klikko ApS omkring linkpakker er ikke fortløbende. Klikko garanterer, at links er aktive i minimum 1 år, men Klikko kan ikke garantere, at Links vil være aktive for evigt.

5.2 Aftalen påbegyndes først, når betalingen er gået igennem og registreret hos Klikkos bank.

6. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms.

Linkpakker kan kun købes via online betaling.

7. Garantier, reklamation, forbehold, ansvar og særlige betingelser:

7.1 Såfremt kunden ikke har tilkøbt en forsikring hos Klikko, kan Klikko ikke garantere ikke for bestemte resultater, hverken under eller efter samarbejdet.

7.2 Kunden har mulighed for at tilkøbe sig en forsikring mod 15 % af linkprisen for at opnå Klikko’s estimeringer, som er fremsendt til kunden pr. mail inden opstart af samarbejde. Såfremt Klikko ikke opnår aftalte estimeringer, aktiveres forsikringen, og kunden modtager pengene tilbage på køb af sine links – dog ikke forsikringen på de 15 %.

7.3 Klikko estimeringer er baseret på, hvornår et aftalt resultat opnås, og Klikko opfylder sine forpligtelser første gang, det aftalte resultat opnås. Klikko kan ikke garantere, at de aftale resultater gør sig permanent gældende. Eksempelvis kan Klikko garantere, at en kundes hjemmeside opnår en forsideplacering på søgemaskiner inden for en given periode, men Klikko kan ikke garantere, at kundens hjemmeside altid vil være på første side af søgemaskiner, da det er ude af Klikkos hænder og bestemmes suverænt af søgemaskinerne selv.

7.4 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, i relation til den købte ydelse, skal kunden foretage skriftlig reklamation over for Klikko ApS straks efter at kunden er – eller burde være – blevet opmærksom på manglen, idet kunden i modsat fald fortaber retten til at gøre manglen gældende. Ingen reklamation som er foretaget senere end 8 dage fra købsdato er at betragte som rettidig.

8. Ansvar

I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved de leverede ydelser hæfter Klikko ApS ikke for kundens driftstab (herunder tab af data), tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand.

Klikko ApS har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af tekst, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, varemærker og andre forretningskendetegn, derunder formgivning eller andet, der kan være underlagt tredjemands rettigheder. Pådrager Klikko ApS sig ansvar over for tredjemand, som konsekvens af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands rettigheder, holder kunden Klikko ApS skadesløs for et sådant ansvar samt sagsomkostninger.

Klikko ApS foretager alle sædvanlige foranstaltninger, så data ikke går tabt. Dog er Klikko ApS uden ansvar for data der går tabt efter Klikko ApS har leveret den aftalte ydelse under samarbejdet.

9. Lovvalg og værneting

Alle tvister afgøres i henhold til gældende dansk lovgivning og i 1. instans ved Københavns Byret

10. Ikrafttræden og ændring af forretningsbetingelser

Disse handelsbetingelser er trådt i kraft den 01. september 2014 og er gældende for alle kunder, som indgår en aftale efter denne dato.

Du handler med
Klikko ApS
CVR: 35869247
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby
Tlf.: +45 44 40 40 63
E-mail: info@klikko.dk

Top